Samarbeid og medvirkning

Et tett samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig

Barnehageloven og Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver legger føringer for samarbeidet mellom barnehagen og barnets hjem. Samarbeidet med barnets hjem skal alltid ha barnets beste som mål og i Norlandia Eltonåsen barnehage er vi opptatt av et samarbeid, bygget på gjensidig åpenhet og tillit. Vi vil i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, med fokus på læring og allsidig utvikling. Samarbeidet skal både skje på individnivå, med det enkelte barns hjem, men også på gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget (SU).

Barnehagen inviterer foreldrene til foreldremøter og andre arrangementer gjennom barnehageåret. Noen av arrangementene har vi på avdelingene, som blant annet foreldrekaffe, mens andre gjennomføres i nært samarbeid med FAU, eks sommerfest og julegrantenning.

Foreldresamtaler

Vi tilbyr minimum to formelle samtaler i året, med dialog og erfaringsutveksling om barnets trivsel og utvikling, og vi drøfter barnehagens pedagogiske virksomhet.

I tillegg til de formelle foreldresamtalene er vi opptatt av den daglige dialogen med barnets hjem og vi tilbyr samtale med foreldre/foresatte når det er behov eller ønske om dette. De daglige dialogene med hjemmet skal være med å skape tillit og trygghet til barnehagen og det er her vi blir godt kjent med hverandre og kan skape de gode relasjonene mellom barnehage og barnets hjem.

Foreldrerådet

Lov om barnehager § 4 pålegger alle barnehager å ha et foreldreråd og et Samarbeidsutvalg. Rådene skal fremme foreldenes felles interesser til barnehagen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og barnehage skaper et godt barnehagemiljø. Alle foreldrene i barnehagen er medlem av foreldrerådet og foreldrerådet velger på høstens foreldremøte representanter til FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). FAU i barnehagen arbeider gjerne med sosiale sammenkomster som sommerfest og julegrantenning.

For mer informasjon om hva foreldreråd, FAU og SU er, ta en titt på FUB (foreldreutvalget for barnehagen) sine hjemmesider: fubhg.no

Samarbeidsutvalget (SU)

SU skal være et rådgivende og samordnende organ for foreldre og ansatte. I Norlandia Eltonåsen barnehage avholdes det minst to møter i løpet av barnehageåret. SU involveres i alle sider ved barnehagens virksomhet som er av betydning for blant annet barnehagemiljøet og drift av barnehagen.

Foreldrerepresentantene til SU velges blant medlemmene i FAU

Våre interaktive hjemmesider

På barnehagens hjemmesider finnes oppdatert informasjon om oss, barnehagens aktiviteter og arrangementer. Vi bruker aktivt KidPlan som plattform for informasjon til foreldregruppen. Her legges blant annet avdelingenes ukeplaner ut og vi oppdaterer med et sammendrag av uken som har vært og gjerne bilder av aktiviteter vi har gjort (last gjerne ned appen KidPlan).

Barnehagen har også egen Facebookside og Instagram hvor vi viser frem hva vi holder på med gjennom barnehageåret.

Følg oss gjerne på: Facebook: Norlandia Eltonåsen Barnehage - https://www.facebook.com/Norlandia-Elton%C3%A5sen-Barnehage-460873280764120/ og Instagram: norlandia_eltonasen

Link: www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf