Samarbeid og medvirkning

Et tett samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig

Vi legger stor vekt på å ha en tett og god dialog med barnas foresatte. Det er foreldrene som kjenner sine barn best og vet hvilke behov de har i hverdagen. Det er også viktig at foreldrene får informasjon om hvordan barna har det i barnehagen, hvordan de fungerer i gruppen og hvordan de utvikler seg. Det er viktig at foreldre forteller oss om sitt barns behov slik at vi kan møte de så langt det lar seg gjøre for at barnet skal få en god hverdag.

Ved oppstart har vi samtale med foreldrene en av de første dagene, der foreldrene forteller om barnets interesser, vaner, rutiner m.m.

Det gjennomføres 2 foreldresamtaler med alle foreldre årlig. Samtalen er et fora der foreldre og ansatte kan møtes å fokusere på barnets trivsel og utvikling. I tillegg legger vi stor vekt på den daglige dialogen ved henting og levering. Ved behov kan både foreldre og barnehage be om fler samtaler.

Informasjon deles via samtaler i hverdagen, på hjemmesiden vår, på facebooksiden vår, ved mailkontakt og telefonsamtaler i tillegg til at mye skrives på tavlen i garderoben og bildedokumentasjon som henges opp på avdelingen. Det er hensiktsmessig at foreldre følger med slik at vi unngår misforståelser. Det er også viktig at foreldre tør å fortelle oss om saker de er opptatt av og informasjonsbehov som de har. Vi skal møte dere med respekt og arbeide for at barn og foreldre skal føle trygghet til barnehagen.

Det avholdes 2 foreldremøter i året. Tema og form for møtene varierer mellom informasjonsmøter, temaarbeid, foredrag m.m.

Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser. Resultatene fra disse følges tett opp i personalgruppen, i samarbeidsutvalget og på foreldremøter.